Image: Steve Snodgrass

พอดีคิดได้ว่าภาษาจีนที่ได้ยินมาจากคุณแม่ของผู้เขียน มีหลายคำที่เป็นสุภาษิต ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้เลยอยากจะรวบรัว สุภาษิตจีนเอาไว้ในเว็บด้วยครับ โดย จะมีทั้งจีนแต้จิ๋ว จีนกลางและ จีนกวางตุ้งต่อไปในอนาคต

วันนี้จะขอนำเสนอ สุภาษิตจีนที่ว่า…

เพ่งอังตึ้งตั่วถั่ง

จะขอแยกคำอธิบายเป็นคำๆไปนะครับ เพื่อให้ง่ายแกการเข้าใจ

“เพ่งอัง” แปลได้หลายความหมาย โดยส่วนใหญ่หมายถึงเรื่องดีๆ สุขภาพดี โชคดี เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้กับสถานการณ์ใด ในประโยคนี้ เพ่งอัง แผลว่า การมีสุขภาพดี

“ตึ้ง”แปลว่า “ได้รับ”

“ตั่ว” แปลว่า “ใหญ่, เยอะ, ดีมาก”

“ถั่ง” แปลว่า “กำไร”

ดังนั้น สุภาษิตคำว่า เพ่งอังตึ้งตั่วถั่ง จึงแปลได้ว่า “การมีสุขภาพที่ดีนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้กำไรอย่างมหาศาล” ครับ 😀

นั่นก็คือตรงกับสุภาษิตไทย คำที่ว่า “อโรคยาปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภ อันประเสริฐ”

สวัสดีครับ